دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : مریم   خلیلی عراقی

پست الکترونیکی : m.khaliliaraghi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مدیریت بازرگانی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380/01/01

مریم خلیلی عراقی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^